ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    
 
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Ασκήσεις/Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB
Πεδία Ενδιαφέροντος
 

Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία: Απαιτήσεις των εφαρμογών, Παραδείγματα παραλληλισμού, Διασυνδετικές Δομές, Ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών κατά Flynn, Ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών με βάση τη μνήμη, Μέτρα της Απόδοσης, Βαθμός παραλληλισμού, Νόμος του Amdahl, Μέτρο Karp-Flatt.

Προγραμματισμός παράλληλων συστημάτων: Νήματα (POSIX Threads), Προγραμματιστικά μοντέλα βασισμένα σε οδηγίες (OpenMP), Προγραμματιστικά μοντέλα περάσματος μηνυμάτων (MPI), Κατανομή των υπολογισμών, Εξαρτήσεις δεδομένων, Εξισορρόπηση φόρτου.

Κύρια χαρακτηριστικά και παραδείγματα προηγμένων αρχιτεκτονικών: Αρχιτεκτονικές SISD, Μηχανές πολύ μεγάλης λέξης εντολών (VLIW), Αρχιτεκτονικές SIMD, Διανύσματα επεξεργαστών (Array Processors, Associative Processors), Αρχιτεκτονικές MIMD, Συστολικές διατάξεις και κυματομέτωπα.

Αγωγοί και διανυσματικοί υπολογιστές: Βασικές έννοιες, Ανάλυση διανυσματικών εντολών, Αριθμητικοί αγωγοί, Εντολικοί και παράδειγμα σχεδιασμού ενός αγωγού υπολογιστή, Συγκρούσεις σε αγωγούς και μεγιστοποίηση της παραγωγής.

Μνήμη: Μνήμη CAM (Context Addressable Memory ή Associative Memory), Μνήμες Cache, Ανασκόπηση πολιτικών τοποθέτησης (αντιστοίχισης). Το πρόβλημα της συνέπειας ή συνοχής, Snoopy Cache, Σχήματα καταλόγου, Σχήματα λογισμικού, Σχεδιασμός ιεραρχικής μνήμης, Πολύπλεξη μνήμης, Παράλληλη πρόσβαση για διανύσματα επεξεργαστών, Διασκελισμός και συγκρούσεις σε διαμερίσματα για αγωγούς, Οργάνωση μνήμης σε διανυσματικούς επεξεργαστές.

Διασυνδετικά δίκτυα: Γενικές έννοιες, Μεταθέσεις, Μονόστηλα ΔΔ, Γενικευμένο δίκτυο κύβου, Δίκτυα χειρισμού δεδομένων, Διάφορα πολυτμηματικά δίκτυα, Δίκτυα Sw-Banyan, Δίκτυο OMEGA, Δίκτυο βασικής γραμμής, Δίκτυο Benes, Το δίκτυο Bather για παράλληλη συμβολή (merging), Συμπληρωματικά στοιχεία για πολύστηλα δίκτυα.